Dataskydd och personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning i kraft, General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningen gäller direkt i alla EU´s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

 I samband med införandet av den nya lagen tog HD Bil och Byggsmide AB (HD) tillfället i akt att informera om hur vi behandlar personuppgifter.

 När ni som kund beställer arbete eller köper produkter hos HD samtycker ni indirekt att vi registrerar era personuppgifter i vårt datasystem för att kunna ta betalt genom kort/kontant/faktura. Ni hamnar då i vårt kundregister med nedanstående uppgifter:

 • Registreringsnummer på ert fordon
 • Namn
 • Adress
 • E-post-adress
 • Telefonnummer
 • Organisationsnummer (endast företag)

Vi gör ingen profilering (med ”profilering” menas i Dataskyddsförordningen ”skiktning eller kategorisering av personer, baserad på de registrerades personuppgifter”) eller samkörning med andra system. Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.

Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen. Den vars personuppgifter är registrerade hos HD har rätt att begära tillgång till rättelse eller radering av personuppgifter. Den registrerade har även rätt att begära begränsning av behandling eller att invända mot behandling. Av integritetsskäl kommer HD att behöva kontrollera identiteten på den som efterfrågar informationen.

Vill du veta mer så kan du gå in och läsa om vår integritetspolicy på www.hdbil.se/dataskydd.

Skulle ni uppleva att HD inte behandlar era personuppgifter korrekt har ni rätt att vända er till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål.


Integritetspolicy på HD BIL OCH BYGGSMIDE AB

I denna Integritetspolicy beskrivs hur HD BIL OCH BYGGSMIDE AB hanterar personuppgifter.

 Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och dess behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.


1. Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, registreringsnummer (fordon) och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett användarkonto, sluter avtal, beställer tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.


2. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av HD BIL OCH BYGGSMIDE AB-produkter och -tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag.


3. Rättslig grund

Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.

Nedan är de rättsliga grunder vi använder oss av.

 • Fullgörande av avtal.
  Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig som kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.
 • Rättslig förpliktelse.
  Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.
  • Intresseavvägning.
   Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.
   • Samtycke
    I vissa fall kan du genom webbformulär skicka in din förfrågan på våra produkter och tjänster, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandlar dina uppgifter. Då samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter endast till det angivna ändamålet.


   4. Mottagare av uppgifterna

   HD BIL OCH BYGGSMIDE AB vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter om kunder till följande kategorier av mottagare som HD BIL OCH BYGGSMIDE AB samarbetar med: Försäkringsbolag, finansbolag, samarbetande företag.


   5. Lagringstid för personuppgifter

   Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.

   Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen.


   6. Rätt till information om behandling av personuppgifter

   Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som HD BIL OCH BYGGSMIDE AB lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till kundservice@hdbil.se.

   Begäran om registerutdrag arkiveras av HD BIL OCH BYGGSMIDE AB. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas och vi kommer också informera sig hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.

   Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.


   7. Rätt till rättelse

   Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos HD BIL OCH BYGGSMIDE AB kundservice via e post: kundservice@hdbil.se.

   HD BIL OCH BYGGSMIDE AB kundservice skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.


   8. Rätt till radering

   Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.


   9. Rätt till invändning

   Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

    

   10. Rätt till begränsning

   Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifterna korrekthet utreds.

   Rätt till begränsning gäller från och med den 25 maj 2018.

    

   11. Rätt till portabilitet

   Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.

   Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

   Rätt till portabilitet gäller från och med den 25 maj 2018.

    

   12. Rätt till klagomål

   Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

    

   13. Återkallelse av samtycke

   Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

    

   14. Policy för hantering av e-postadresser

   HD BIL OCH BYGGSMIDE AB respekterar din personliga integritet. E-postadresser kommer under inga omständigheter säljas eller hyras ut till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. Anledningen till att vi samlar in våra kunders e-postadresser, namn, region m.m. är enbart att förbättra informationsservicen och göra den mer relevant och personlig. Om du inte vill detta respekterar vi självklart det!

   Avanmälan sker till vår e-post kundservice@hdbil.se.

   © Copyright HD Bil & Byggsmide AB